Ounasjokilaakson kennelkerhon säännöt

Yleisiä määräyksiä

1§ Yhdistyksen nimi on Ounasjokilaakson Kennelkerho ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä Kennelkerho. Sen kotipaikka on Kittilä. Toiminta-alueena myös lähikunnat.

2§ Kennelkerhon tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja käyttöä ottaen huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat. Kennelkerho toimii alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluontoinen, yhteiskuntaan sekä käytännön metsästykseen soveltuva koira. Tarkoituksen toteuttamiseksi Kennelkerho järjestää harjoituksia, kilpailuja, koiranäyttelyitä, käyttökokeita, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Kennelkerho voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Kennelkerhon virallinen kieli on suomi, joka on myös pöytäkirjakieli.

4§ Kennelkerho on Lapin Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistys sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Kennelkerhon on lähetettävä Lapin Kennelpiirille vuosittain Kennelpiirin antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus sekä muutoinkin noudatettava Suomen Kennelliiton hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Kennelkerho voi kuulua jäsenenä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.

Jäsenyys

5§ Kennelkerhon jäseniä voivat olla joko vuosi-, perhe-, tai nuorisojäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka Kennelkerhon hallitus yksimielisesti hyväksyy. Perheenjäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Nuorisojäseneksi pääsee alle 15-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäsenkin.

Näiden lisäksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alueella erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kennelkerhon vuosikokous voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä hyväksyä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajansa, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Kennelkerhon toimintaa ja sen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

6§ Kennelkerhon kaikki 15-vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Äänivallan ehtona kuitenkin on, että henkilö on suorittanut yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksunsa. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on vain puhevalta.

7§ Liittyessään Kennelkerhoon, kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Perhe ja nuorisojäseniltä voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8§ Jos jäsen haluaa erota Kennelkehosta, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi Kennelkerhosta, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa toimintakauden loppuun mennessä.

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

9§ Hallituksen esityksestä voi Kennelkerhon kokous vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen Kennelkerhosta, jos hän tahallisesti rikkoo Suomen Kennelliiton tai Kennelkerhon sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii Kennelkerhon tarkoitusperien tai lain vastaisesti.

10§ Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelkerhosta, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

Hallitus

11§ Kennelkerhon asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varamiehet. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä sekä heidän varamiehet ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä valitsee tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, niin hänelle valittu henkilökohtainen varajäsen tulee hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

12§ Kennelkerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin kanssa.

Hallitus voi määrätä sihteerin ja rahastonhoitajan sekä jonkun muun Kennelkerhon toimihenkilön yksin kirjoittamaan Kennelkerhon nimen.

13§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

14§ Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä sekä Kennelkerhon kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. johtaa Kennelkerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. huolehtia Kennelkerhon ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
3. edustaa Kennelkerhoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
4. valita 11 §:ssä mainitut: varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
5. valmistaa ja esittää Kennelkerhon vuosikokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
6. hyväksyä uudet jäsenet 5 §:n mukaisesti ja pitää jäsenistä luetteloa
7. tehdä esitykset jäsenten erottamisesta ja päättää huomautusten antamisesta
8. esittää vuosikokoukselle jaostojen puheenjohtajat ja nimetä jaostoihin tarpeellinen henkilömäärä
9. käsitellä jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18 §:n mukaiset esitykset

15§ Kennelkerhon toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

Kokoukset

16§ Kennelkerhon kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kennelkerhon vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana.

Kennelkerhon vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat;

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
11. Käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle
12. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18 §:n mukaiset esitykset
13. Valitaan edustajat ja heille varamiehet Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen ja muihin kenneljärjestöihin
14. Jaostojen sekä niiden puheenjohtajien nimeäminen hallituksen esityksestä
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoituslehdestä
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
17. Käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa
18. Kokouksen päättäminen

17§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun Kennelkerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden sisällä sen jälkeen, kun anomus on saapunut Kennelkerhon hallitukselle.

18§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Kennelkerhon vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallituksen sihteerille tammikuun 31. päivään mennessä.

Asioiden käsittely kokouksissa

19§ Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai niissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan Kennelkerhon ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokousten puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

20§ Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan Kennelkerhon kokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenille postitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.

21§ Kennelkerhon purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Kennelkerhon kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkamispäätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään (3/4) äänten enemmistöllä.

22§ Jos Kennelkerho puretaan ja lakkautetaan, tulevat jäljelle jääneet varat viimeisen Kennelkerhon kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti, jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaiselle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.

Yhdistyslaki

23§ Asioissa, joista näissä säännöksissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.